درباره ما

باران می بارد و در دل مردم این سرزمین نهالی از نور و امید میکارد

هر موجود زنده ای در زندگی خود و حیات چند روزه ای که در اختیار دارد هدفی را دنبال می کند. میوه کال در انتظار به ثمر رسیدن و کمال است.طلوع در انتظار غروب و شب در انتظار صبح ….

هر کدام عرصه ای را برای نشان دادن موجودیت و حقیقت واقعی خود می طلبد. انسان ، موجودی که خداوند تنها پس از خلقت او به خود این چنین احسنت نمود : ( فتبارک الله احسن الخالقین )

خداوند نفخه ای از عشق در وجودمان دمید ؛ نفخه ای از نور و امید. موجودیت ما از هر موجود دیگری بالاتر است. ما در کدام عرصه باید ذات و روح خود را عرضه کنیم؟ آمده ایم کدام قله را فتح کنیم ؟!بله ، درست حدس زده اید. قله های بی شماری جهت فتح کردن پیش روی ماست. اما در نهایت مقصد همه این قله ها یکی می باشد و آن موفقیت است. خوشبختی و سعادت است.

ما آماده ایم خود را پرورش دهیم و راههای ناهموار زندگی را هموار نموده تا قله موفقیت را فتح کنیم.
تقدیر و سرنوشت هر انسان در هر عملی به دو راهی سعادت و شقاوت کشیده می شود. دو راهی شکست یا موفقیت. پیمودن هر کدام از این راهها مستلزم دانشی است که با بهره گیری از آن میتوانید موفق شوید. موفقیت شاه راه اصلی حیات آدمی است.
آمده ایم پله پله در کنار شما مسیر موفقیت را هموار کنیم تا موفق شوید.